НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

"УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, МОДУЛ „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА“ 

Чрез Национална програма "Успяваме заедно" и нейните три модула "Хубаво е в детската градина" ; "Иновативна детска градина" и "Обединени за качествено предучилищно образование", МОН даде възможност детските градини да предоставят на своите възпитаници образование и развитие, което е базирано на по - високо качествено ниво.

Ръководени от идеята, че образованието в предучилищна възраст е област, която е най - важна за развитието на детето, екипът на ДГ "Пинокио" разработи иновативна авторска програмна система: "Създаване на условия за изграждане знания, умения и отношения у децата и реализирането им като бъдещи граждани на Република България и Обединена Европа, чрез прилагането на метода STEAM в обучението.  Тя дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, планирани и оценени като ефективни от педагогическия екип. 

Методът STEAM е нов за България и съчетава в себе си наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Основно предимство на STEAM обучението е огромното удоволствие, което децата изпитват, чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. Така, чрез правене, те се учат да развиват способностите си, въображението си и да виждат реални резултати от дейността си. 

Методът STEAM ще се прилага в две образователни направления - ОН "Математика" и ОН "Околен свят". За резултатното му използване в детската градина е изградена интерактивна образователна среда. Във повечето занимални има монтирани интерактивни дъски. Педагогическият екип работи със софтуерен продукт "Енвижън" - един компютър, много мишки. Изчистването на образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност, ще ориентира обучението  към провокиране на самостоятелно мислене, формиране на практически умения и развитие на детската личност.

ДГ "Пинокио" е първата иновативна детска градина в Област Русе.