ПРОЕКТ 

"ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ"

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-007-С01 "ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ", по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020. 


ДГ ПИНОКИО - презентация проект.pptx