ПРОЕКТ 

"МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ - МОТИВАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕХ"

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.017-0005 „МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ - МОТИВАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕХ"

 
На 29.01.2023 г. и 04.02.2023 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе присъствената част от обучение за присъждане на два квалификационни кредита за екипа на ДГ "Пинокио", гр. Русе. Темата "Методи и подходи при работа с хиперактивни и агресивни деца с нарушена концентрация" беше посрещната с голям интерес от учителите, като през цялото време те бяха активни участници в процеса.

Обучението е част от проект BG05M2OP001-3.017–0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от #ОПНОИР и бе проведено от екип преподаватели на Русенски университет "Ангел Кънчев", ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ.