Материална база

:::ДГ "Пинокио" разполага с две еднотипни сгради.

ДГ "Пинокио" - център:

ДГ "Пинокио" - 1:

Изграждането на подходяща образователна база е първата стъпка към намирането на дългосрочно решение за бъдещето и развитието на нашите деца.

 

Занималните  се отличават със своеобразно цветово  решение, оформени са кътове по интереси, съобразно възрастовите особености на децата и удовлетворяване на потребността им от активност-игрова, учебна, трудова, така че да преоткриват света на „големите”.

Всички групи са оборудвани с ИБД, учителите разполагат с персонални  преносими устройства и таблети.Съгласно разпоредбите на чл. 192 ал. 1 от ЗПУО в детската градина социализираме деца със СОП. Към настоящия момент те са 18 и са разпределени в масовите групи. Допълнителна подкрепа им оказват ресурсен учител и психолог, които са на щат в ДГ и двама помощник на учителя по НП”АПСПО”

За тях е създадена достъпна архитектурна и обучителна среда.В двете сгради са изградени платформи за инвалидни колички, а в сградата на ДГ „Пинокио” 1 е поставен и външен асансьор.

За осигуряване на равен достъп до качествено образование на  децата със СОП са оборудвани много и разнообразни пространства, като ресурсен кабинет, кабинет за рехабилитация, стая Монтесори и три сензорни стаи, в които има цветни водни кули, бълбукаща стена, голяма светеща маса, фибро дъжд, маслен прожектор, звездно небе УВ-панел,. Там те получават допълнителна помощ от специалистите в детската градина както за усвояване на  знания, умения и отношения съобразно индивидуалния си темп на развитие, развиват фината моторика и сензорните си възприятия, така и условия за релакс и успокоение, от което много често имат нужда, тъй като състоянието им налага това.


Ръководени от идеята, че образованието в предучилищна възраст е област, която е най-важна за развитието на детето, екипът на ДГ „Пинокио” разработи  проект на иновативна авторска програмна система „Създаване на условия за изграждане знания, умения и отношения у  децата и реализирането им като бъдещи граждани на Република България и Обединена Европа, чрез прилагането на метода STEAM в обучението”. Същата беше одобрена и ДГ „Пинокио” стана първата иновативна ДГ в Община Русе.За реализиране на дейностите по Програмната система  оборудвахме STEAM-кабинети с разнообразни роботизирани образователни продукти за децата –Bee Bot-пчелички; роботи Ботли; Озобот, Роботи Даш, робота Маки-Маки, интерактивни маси. Целта беше да изградим начални умения за програмиране у децата, да развием математическото им мислене и творческия потенциал. 


Един от приоритети в Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование на Община Русе е внедряването на LEGO®Education и  облачната платформа Google Workspace във всички детски градини. Във резултат на това в двете сгради на „Пинокио” изградихме и оборудвахме LEGO-кабинети. Интериорното пространство е решено така, че децата да изживеят радостни емоции от пребиваването си там, имат възможност да играят на отбори, да развиват своето въображение и креативно мислене, да споделят помежду си както идеи, така и елементи от LEGO-конструкторите и да работят в екип. Внедряването на LEGO®Education в детската градина даде нова, по-висока възможност за прилагане на метода STEAM в образователния процес.

Първият е финансиран от бюджета на детската градина, а вторият стана възможен благодарение на финансово дарение от нашите приятели от Германия – Сружение Булгариенхелф от град Франкфурт на Майн.


Един от приоритети в  Иновативната авторска програмна система е обучението по БДП. Ние го разглеждаме като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие.  През 2020 год. открихме кабинет по БДП. Той беше изрисуван от две учителки, които развихриха творческото си въображение и изобразителни умения.  Боите са  дарение от фирма „Оргахим” ООД гр. Русе. Кабинетът е оборудва с два вида светофарна уредба – за автомобили и пешеходци.


Дворовете на двете сгради на ДГ също са разчертани с площадки за БДП. В кабинета и площадките, децата на практика демонстрират усвоените знания и умения за безопасно движение по пътищата.


Предучилищното възпитание чрез формите на физическа култура има за цел укрепване и закаляване на децата, повишаване устойчивостта на организма към заболявания, развитие на физически качества и дееспособност. Заниманията със спорт, при добра организация и използване на различните форми в детската градина осигурява здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на мотивация за самостоятелна двигателна дейност. Физкултурните салони в двете сгради на ДГ дават възможност за реализиране на държавните образователни стандарти по ОН "Физическа култура"

Неукрепналият детски организъм, честите респираторни заболявания налагат необходимостта от търсене на алтернативни начини за профилактика на здравето. Педагогическият екип стигна до решение, че изграждането на СОЛНА СТАЯ е иновативно решение. Ефектът върху дихателната система и имунитета се постига чрез вдишване на сух солен аерозол с определени параметри. Солните частици влизат в дихателните пътища, полепват по лигавиците, дехидратират и променят  задръжните секрети и активират тяхното изхвърляне чрез метаболизма на организма. Спират развитието на бактерии и други микроорганизми. Улеснява дренажа на синусите. Естествените свойства на солта прочистват лигавиците и спомагат за ефективното им и правилно функциониране.