Допълнителни дейности

НАРОДНИ ТАНЦИ

Арт Русчук- художествен ръководител Тодор Бобев

Студио за народни танци Арт Русчук  предлага обучение на български народни танци за децата. Те научат повече за традиционния български фолклор,  запознават се с музика от различни народни области.  Народните танци развиват правилна стойка на тялото, стремеж към изтънченост, ритмичност, последователност при изпълнение на упражнения, дават основа и обогатяват двигателната култура. 

СПОРТНИ ТАНЦИ

Клуб по спорни танци “Фламинго 98”  - Треньор Йордан Йосифов

Децата с радост посещават занятията по танци. Като правило те обичат този вид забавление. Особено привлечени са да общуват със своите връстници под музика. От любимото занимание те получават много положителни емоции, което се отразява чудесно на тяхното развитие и състояние на психиката.

Едно от най-големите предимства на танца е развиване на въображението и творческото мислене. Танците провокират артистичните заложби на детската личност. Децата се научават с увереност и самочувствие да представят своите умения пред публика. 

Глава четиринадесет от Правилника за дейността на ДГ "Пинокио" за уч. 2022/2023 год.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Чл. 150. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават детската градина.

(4) Преподавателите, които водят дейностите извън държавните образователни стандарти спазват Правилник изработен от ДГ.

1.      Допълнителните дейности ще се провеждат при следните условия :

1.1.  Родителите заявяват писмено своето желание за включване на децата в дейности извън държавните образователни стандарти по време на епидемична обстановка

1.2.   Ръководителите на школите работят по часови график, като не допускат смесване на групи.

1.3.  Ръководителите на школи спазват всички противоепидемични мерки при работа с децата. Запознати са с Насоките за обучение и действие в условията на епидемична обстановка в детските градини за учебна 2022-2023 г. на Министъра на здравеопазването.

1.4. След всяка проведена ситуация помещението се проветрява и дезинфекцира, съгласно насоките за работа в епидемична обстановка от чистач/ помощник възпитател по график, изготвен от домакина.

1.5.  При предаването на децата в групата ръководителите не влизат в занималните. Децата се предават на ръководителя и се приемат лично, като учителя на съответната група води по списък предадените и приети деца за съответния ден.

2.  За участие на децата в съответната допълнителна дейност, родителите заплащат такса на ръководителя, с изключение на кръжочна форма „Роботика”, която се въди безвъзмездно от проподаватели от ЦУНТ.

  3.  Ръководителите заплащат наем на Община Русе съгласно разпоредбите на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе, с изключение на преподавателите от кръжочна форма „Роботика” към ЦУНТ.

 4. По време на осъществяване на съответната допълнителна дейност ръководителите носят отговорност за живота и здравето на децата.

5. Театрални постановки се приемат веднъж месечно при следните условия:

- комисия, избрана на Педагогически съвет приема и запознава педагогическите специалисти с предложените оферти

-председаетеля на комисия уговаря условията, при които ще се проведе мероприятието

- с преоритет се приемат предложенията  на русенските театри и опера

- различни по жанр постановки

6. Децата със СОП са освободени от заплащане цената на билета

- когато две или повече деца от едно семейство присъстват на дейността, второто и третото дете не заплащат  стойността на билета.


ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО”

      Гр. Русе, ул. „Вискяр” № 2, БУЛСТАТ 827144666; сл.тел.082/846239;

директор 089471655; и-мейл info@cdg-pinokio.org


П Р А В И Л А

НА РАБОТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОС ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОД.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ЦЕНКА ТОДОРОВА-ДИРЕКТОР НА ДГ „ПИНОКИО”

ЗАПОВЕД № 0048/23.09.2022 ГОД.

 

 Настоящите правила са разработени съгласно Правилника за дейността на ДГ “Пинокио“, Вътрешните правила за работа по време на епидемична обстановка, Насоки за обучение и действие в условията на епидемична обстановка в детските градини за учебна 2022-2023 г. на Министъра на образованието.

През учебна 2022-2023 г. в ДГ „Пинокио“ Русе  се провеждат следните допълнителни дейности:

-          Народни танци

-          Спортни танци

-          Английски език

-          Роботика

 

1.      Допълнителните дейности ще се провеждат при следните условия :

1.1.           Родителите заявяват писмено своето желание за включване на децата в дейности извън държавните образователни стандарти по време на епидемична обстановка

1.2.           Ръководителите на школите работят по часови график, като не допускат смесване на групи.

1.3.           Ръководителите на школи спазват всички противоепидемични мерки при работа с децата. Запознати са с Насоките за обучение и действие в условията на епидемична обстановка в детските градини за учебна 2022-2023 г. на Министъра на здравеопазването.

1.4.           След всяка проведена ситуация помещението се проветрява и дезинфекцира, съгласно насоките за работа в епидемична обстановка от чистач/ помощник възпитател по график, изготвен от домакина.

1.5.           При предаването на децата в групата ръководителите не влизат в занималните. Децата се предават на ръководителя и се приемат лично, като учителя на съответната група води по списък предадените и приети деца за съответния ден.

2. За участие на децата в съответната допълнителна дейност, родителите заплащат такса на ръководителя, с изключение на кръжочна форма „Роботика”, която се въди безвъзмездно от преподаватели от ЦУНТ.

3.  Ръководителите заплащат наем на Община Русе съгласно разпоредбите на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе, с изключение на преподавателите от кръжочна форма „Роботика” към ЦУНТ.

4.    По време на осъществяване на съответната допълнителна дейност ръководителите носят отговорност за живота и здравето на децата.

Настоящите правила могат да бъдат допълвани или променяни при необходимост.

С настоящите правила да се запознаят заинтересованите лица.


ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО”

      Гр. Русе, ул. „Вискяр” № 2, БУЛСТАТ 827144666; сл.тел.082/846239;

директор 089471655; и-мейл info@cdg-pinokio.org


                                                                          Д О  Г  О  В  О  Р

ЗА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ СТАНДАРИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА

 

Днес.........................., в гр. Русе се сключи настоящия договор между: ДГ “ПИНОКИО” ул. “Вискяр” № 2 представлявана от ЦЕНКА ПАВЛОВА ТОДОРОВА – директор и ДЕНИЦА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА – гл. счетоводител, наричани за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и от друга страна

………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява провеждането на дейности извън държавните стандарти за работа с деца по…………………………….... от ДГ „Пинокио” – Русе през учебната 2022/2023 год.

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да предостави помещение за провеждане на заниманията за дейности извън държавните стандарти

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

1.Договорът се сключва за срок от....................до..................

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.                      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следи обучението да се провежда от правоспособно лице по утвърдена програма за обучение.

2.                      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.                      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да издава справка за дължим наем за периода – издава се на тримесечие при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за регистрация на фирма.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за правоспособност.

 

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда съответните занимания 2 пъти седмично, по 30 минути в свободното от учебно-възпитателни дейности време на децата.

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява програмите за обучение и води дневник за провежданите занимания с децата.

5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в края на учебната година провежда открит урок пред родителите.

6.По време на заниманията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за живота и здравето на децата.

7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ лично приема децата от учителя в групата и след заниманията лично издава децата на учителя в групата.

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам събира таксата за дейността от родителите, която е ..........лева месечно и им издава съответния документ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  плаща наем за ползване на помещение за провеждане на дейността си, съгласно спазване на чл. 59, ал.1 т. 66.1 от Наредба 16 на Община Русе, както следва:

т. 66 За почасово ползване на помещения в учебни заведения и обслужващи звена от деца и ученици се заплащат цени за право на ползване като процент от МРЗ.

т.66.1. За помещения до 100 кв. м.:

а/ летен период /от 01.04. до 31.10./ - 2 % от МРЗ на час ;

б/ зимен период /от 01.11. до 31.03./ - 2.5 % от МРЗ на час .

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася сумите за ползване на помещение в детската градина по сметка на Община Русе IBAN&BG60IORT80938400080000BIC:IORTBGSF в ТБ ИНВЕСТБАНК АД РУСЕ, с код за вид плащане 444100 и основание за плащане „наем на Детска градина” на всеки 3 месеца.

4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка съдържаща бр. часове и начин на изчисляване на задължението, като покаже и размера на дължимия ДДС.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  получава фактура за внесената сума, която се издава от счетоводството на Община Русе.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1.                      Настоящият договор не поражда трудов стаж на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не задължава  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по обезщетения на лица при евентуална трудово злополука. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не прави никакви вноски по ДОО, ДОД И ФПКП, които остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.                      Настоящият договор не поражда трудов договор за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Сумата на средствата, необходими за провеждане на обучението е според реалният брой участници.

4. Контрол за извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възлага на директора на детската градина.

5. Изменение, допълнение или прекратяване на настоящия договор могат да се правят чрез двустранно писмено споразумение между договорните страни.

 

 

 Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни.

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                            УПРАВИТЕЛ:

                   / Ц. ТОДОРОВА/                               /.............................../

 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

             /  Д. ЙОРДАНОВА/                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                                                                                           /............................/